سایتهای راهنمای تحقیقات حقوق بین الملل

راهنمای بانک های اطلاعاتی حقوق بین الملل و خارجی ،کتابخانه دانشگاه نیویورک

راهنمای تحقیق موضوعات حقوق بین الملل در اینترنت دانشگاه شیکاگو

راهنمای تحقیقات حقوق بین الملل و خارجی (کتابخانه دانشکده حقوق برکلی

راهنمای الکترونیکی منابع حقوق بین الملل-راهنمای تمام شاخه های حقوق بین الملل (انجمن آمریکائی حقوق بین الملل

  پرتال تحقیقات جنایات جنگی مرکز حقوق بین الملل  Frederick K. Cox

تحقیقات حقوقی بین المللی

راهنمای سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دولتی

راهنمای سازمان های بین المللی در اینترنت

سیستم تحقیقات حقوقی حقوق بین الملل ایالات متحد در محاکم

راهنمای منابع حقوق بین الملل در اینترنت

 شبکه جهانی اطلاعات حقوقی (GLIN)

راهنمای پارلمان های کشورها در اینترنت

مجلات و نشریات حقوقی

راهنمای مجلات حقوقی هیرو گاموس

راهنمای حقوق تجارت جهانی هیرو گاموس

راهنمای تحقیقاتی داوری تجاری بین المللی

راهنمای تحقیقات حقوق بین الملل اقتصادی

راهنمای حقوق تجارت بین الملل

راهنمای تحقیق در مورد گات یا سازمان تجارت جهانی

موسسه اطلاعات حقوقی جهانی

راهنمای حقوق بین الملل اقتصادی-انجمن آمریکایی حقوق بین المللی

راهنمای منابع حقوق تجارت بین الملل در اینترنت  (LLRX)

لینکهای مو ضوعی سازمان های االمللی حقوق مالکیت فکری

راهنمای حقوق مالکیت معنوی هیرو گاموس

IPmenu –راهنمای جهانی منافع اینترنتی حقوق مالکیت فکری

راهنمای تحقیقات حقوق بین الملل در اینترنت دانشگاه بولوگنا.

راهنمای تحقیقات حقوق بین الملل (کتابخانه دانشکده حقوق کلمبیا)

راهنمای حقوق دریایی و دریانوردی

ملل متحد و حقوق بین الملل

/ 0 نظر / 25 بازدید