# آموزش

دوره تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به زبان انگلیسی

دانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی برگزارکنندگان * مرکزجنبشعدمتعهدبرایحقوقبشروتنوعفرهنگی * کرسیحقوقبشر،صلحودموکراسییونسکودردانشگاهشهیدبهشتی، باهمکاری * دانشگاهآزاداسلامی * کمیسیونحقوقبشراسلامی * مرکزآموزشحقوقبشردردانشگاهکورتیناسترالیا اسامیبرخیازسخنرانانبهترتیبحروفالفبا مصطفیاعلایی متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه علیبحرینی متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه لیندابریسکمن استادورئیسمرکزآموزشحقوقبشردانشگاهکورتین - استرالیا میشلبرونلی استاددانشگاهوعضوکرسییونسکودردگیلاشتودیودیبرگامو– ایتالیا جانتبلیک عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقو
/ 2 نظر / 35 بازدید

دوره تخصصی کاربردی تجارت بین الملل

دوره تخصصی کاربردی تجارت بین الملل سرفصل های دوره امور گمرکی وترخیص کالا هدف: آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کالا در خریدهای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 68 بازدید