سایتهای اسناد حقوق بین الملل

اسناد المللی بین مرتبط با حقوق بشر،

مرکز  اطلاعات ملل متحد،

بخش اسناد سازمان ملل

اسناد حقوق بشر- مرکز اطلاعات سازمان ملل-تهران

کنوانسیون های علیه تروریسم-مرکز اطلاعات سازمان ملل-تهران

بایگانی اسناد(دیتابیس ملل متحد)

معاهدات بین امریکایی

اسناد معاهده ای سنای ایالات متحد آمریکا

دیتابیس حقوق بین الملل بشر دوستانه  (ICRC)

دیتابیس حقوق بین الملل خصوصی -وزارت امور خارجه ایالات متحد

معاهدات آمریکای لاتین راجع به مالیات

دیتابیس معاهدات تجای-وزارت بازرگانی ایالات متحد

مجموعه معاهدات راجع به حقوق مالکیت معنوی -سازمان جهانی مالکیت معنوی

 مجموعه معاهدات و اسناد قانونگذاری و پارلمانی هلند ؛ مرکز اسناد دیوان عالی هلند

مجموعه دیجیتالی معاهدات صلح

مرکز اسناد سازمان یونسکو

مرکز اسناد حقوق بشر یونسکو

موسسه اطلاعات حقوقی دانشکده حقوق کرنل

سرویس اطلاعات و مشاوره حقوق دریاها

راهنمای بانک های اطلاعاتی حقوق بین الملل و خارجی ،کتابخانه دانشگاه نیویورک

بانک اطلاعات حقوق فرامرزی ترنس لکس

سیستم اطلاعات الکترونیکی حقوق بین الملل

مجموعه معاهدات سازمان ملل

مرکز اسناد دیوان دایمی داوری

 مجموعه معاهدات چند جانبه آفریقای جنوبی در اینترنت

پروژه آوالون دانشگاه یل-در بردارنده برخی معاهدات مهم و تاریخی

معاهدات دو جانبه و چند جانبه ایالات متحد آمریکا-کتابخانه مجلس نمایندگان ایالات متحد آمریکا

مجموعه معاهدات چند جانبه- کتابخانه کنگره ایالات متحد آمریکا

مجموعه معاهدات مربوط به محیط زیست- برنامه محیط زیست ملل متحد

 مجموعه معاهدات چند جانبه        FLARE

معاهدات حقوق بشری-کتابخانه حقوق بشر دانشگاه مینه سوتا

مجموعه معاهدات تجارت بین المللی

مجموعه معاهدات چند جانبه- دانشگاه فلچر

مجموعه معاهدات تومانس-کتابخانه کنگره آمریکا

معاهدات و برخی اسناد بین المللی دیگر- وزارت امور خارجه ایالات متحد (TIAS)

معاهدات چند جانبه راجع به اتمسفر و فضا-دانشگاه تافس

مجموعه معاهدات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری -ایکائو

اسناد راجع به فضای ماورای جو- موسسه حقوق هوا و فضا

مجموعه کنوانسیون های ملل متحد علیه تروریسم  (UNDCP)

مجموعه کنوانسیون ها و قطعنامه ها و دیگر اسناد ملل متحد راجع به تروریسم

مجموعه معاهدات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی-ناتو (NATO)

معاهدات مرتبط با آژآنس انرژی اتمی

مجموعه معاهدات چند جانبه هسته ای  (IAEA)

مجموعه معاهدات راجع به حقوق دریایی و دریانوردی

مجموعه کنوانسیون های سازمان بین المللی دریایی

مجموع معاهدات حقوق دریاها- دانشگاه تافس

مجموعه اسناد ملل متحد در خصوص حقوق دریاها  (UN)

پرونده های دیوان بین المللی حقوق دریاها

بانک اطلاعات اختلافات راجع به آبهای فرامرزی

کتابخانه معاهدات اسرالیا

مرکز افریقائی اطلاعات حقوق بشر                                                                               

مرکز اسناد کمیته بین المللی صلیب سرخ

 بانک اطلاعات معاهدات چند جانبه (دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر)

 تصمیمات کمیته حقوق بشر (کتابخانه حقوق بشر دانشگاه مینسوتا)

راهنمای معاهدات –انجمن آمریکایی حقوق بین الملل

مجموعه اسناد محاکمات نورنبرگ- دانشگاه هاروارد

پروژه کنوانسیون های چند جانبه

سیستم اسناد رسمی ملل متحد

کمیته اسناد ملل متحد

مرکز اسناد سازمان تجارت جهانی

پرونده های دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی

معاهدات اتحادیه اروپایی

مجموعه معاهدات اتحادیه اروپایی

اداره انتشارات اتحادیه اروپایی (EUR-OP)

روزنامه رسمی اتحادیه اروپا

سیستم اطلاعات الکترونیکی حقوق بین الملل انجمن امریکائی حقوق بین الملل(EISIL-ASIL)

راهنمای منابع الکترونیکی حقوق بین الملل انجمن امریکائی حقوق بین الملل (ERG-ASIL)

بانک اطلاعات حقوقی و خارجی دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک

ملل متحد و حقوق بین الملل

مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد

راهنمای معاهدات سازمان ملل متحد

دیتابیس معاهدات راجع به حق ثبت اختراع -سازمان جهانی مالکیت معنوی

مجموعه اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر-ملل متحد (UNCHCR)

اسناد بین المللی راجع به حقوق زنان  (WomenWatch)

مجموعه معاهدات حقوق بشر -موسسه هلندی حقوق بشر

منابع حقوق بشر زنان

دیتابیس قضایای حقوقی- موسسه هلندی حقوق بشر

معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری  (ICSID)

مجموعه اسناد راجع به سرمایه گذرای- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

  راهنمای معاهدات چند جانبه اقتصادی- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

اسناد حقوقی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه راجع به سرمایه گذرای بین المللی و تجاری

دیتابیس حقوق بین الملل خصوصی- وزارت امور خارجه ایالات متحد آمریکا

معاهدات محیط زیست و منابع اندیکاتور  (ENTRI)

برخی اسناد راجع به توسعه پایدار- ملل متحد

دیتابیس معاهده قطب جنوب

مرکز اسناد-دانشگاه میشیگان

اسناد دیوان بین المللی دادگستری

پرونده های دیوان بین المللی دادگستری

پرونده های دیوان دایمی بین المللی دادگستری

اسناد دیوان کیفری بین المللی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید