سایتهای حقوق بشر

مرکز جنبش عدم تعهد برای حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزارت خارجه  ایران           

سازمان عفو بین الملل

انجمن آسیای پاسفیک مؤسسات حقوق بشر

مرکز اطلاعات حقوق بشر آسیای پاسفیک (HURIGHTS OSAKA)

انجمن آسیائی حقوق بشر و توسعه  (FORUM-ASIA)

کمیسیون آسیائی حقوق بشر  (AHRC)

دیده بان حقوق بشر

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر

مرکز اسناد حقوق بشر جنوب آسیا (SAHRDC)

بخش حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحد آمریکا

گروه کاری برای مکانیسم حقوق بشر (آسه آن)

کمیسیون آمریکائی زنان

پایگاه حقوق بشر شورای اروپا

کمیته جلوگیری از شکنجه شورای اروپا

موسسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه رائول والنبرگ

کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)

برنامه حل اختلافات بشر ملل متحد (UN-Habitat)

ECHR-Blog وبلاگی راجع به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی  

 PhD Studies in Human Rights مرکز ایرلندی حقوق بشر

اسناد المللی بین مرتبط با حقوق بشر،

گزارشگران ویژه در مورد موضوعات حقوق بشر

درسهائی از رواندا

ستاد پایان خشون علیه زنان (مجمع عمومی ملل متحد)،

نسل کشی،

مردم بومی،

کمیسر عالی حقوق بشر،

مشاور ویژه در خصوص جلوگیری از نسل کشی،

شورای حقوق بشر،

کمیته سوم مجمع عمومی (اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی)،

بخش حقوق بشر (وب سایت سازمان ملل در نیویورک)

گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر هنگام مقابله با تروریسم،

نهادهای حقوق بشری ملل متحد

مرکزبین المللی حمایت قانونی از حقوق بشر

کمیته منع تبعیض علیه زنان

کمیته راجع به موقعیت زنان 

سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد. یونسکو

اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر

سازمان بین المللی کار

حقوق بشر و حقوق اساسی

اینترنت حقوق بشر

دیده بان بین المللی حقوق زنان

یک جهان

پزشکان حقوق بشر

دیده بان زنان ملل متحد

راهنمای بین المللی تحقیقات حقوق بشر

کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و تعصب

دادگاه اروپایی حقوق بشر

/ 0 نظر / 23 بازدید