راهنمای نگارش پایان نامه

+ بخش های یک پایان نامه

بخشهای  یک پایان نامه یا رساله

هر پایان نامه به ترتیب دارای بخشهای زیر می باشد:

1-    روی جلد

2-    صفحه ی سفید

3-    بسم الله

4-    صفحه عنوان ( مندرجات روی جلد )

5-    تائیدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع

6-    اظهارنامه دانشجو

7-    حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج   Copyright  and   Ownership

8-    تقدیم (dedication) ( در یک صفحه)

9-    صفحه سپاسگذاری Acknowledgements

10-    چکیده Abstract

11-    فهرست مطالب  Table of Contents

12-    فهرست علائم و نشانه‌ها (Abbreviations) (در صورت نیاز)

13-    فهرست جداول (List of Tables) (در صورت نیاز)

14-    فهرست نمودارها، عکسها و نقشه ها (List ofFigures Pictures and Maps) (درصورت نیاز)

15-    متن اصلی پایان نامه که شامل قسمتهای زیر می باشدکه هر یک از اینها در قالب یک فصل آورده می شوند :

15-1- کلیات و مقدمه Introduction

15-2- مروری بر مطالعات انجام شدهLiterature Review

15-3- فصلهای مربوط به کار اصلی تحقیق( تعداد فصول بر حسب نظر استاد راهنما مشخص می شود )

15-4- نتایج (Results)، بحث(Discussion) و پیشنهاداتsuggestions

16- فهرست منابع و مأخذ References

17-     پیوستها ( درصورت نیاز)

18- چکیده به انگلیسی (الزامی است): چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدی باشد.

19-    صفحه عنوان انگلیسی (الزامی است - طبق فرم پیوست)

20-    پشت جلد. (الزامی است- طبق فرم پیوست)

21-    عطف جلد ( الزامی است).

 + پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق

تدوین طرح های تحقیقاتی پایان نامه و رساله در رشته های مختلف حقوق شامل :

1- حقوق کیفری و جرم شناسی :

شامل ایده های بکر در شاخه های جرم شناسی، بزه دیده شناسی، کیفرشناسی، سیاست جنایی، پیشگیری، حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، فلسفۀ کیفری و حقوق کیفری بین المللی و آئین دادرسی جنایی و مباحث میان رشته ای این گرایش با سایر گرایش های حقوقی (لازم به ذکر است که در هر جزء از شاخه های حقوق کیفری مباحث تطبیقی ایران و سایر کشورها از جمله فرانسه، انگلیس، آمریکا و ... نیز انجام می گردد.)

2- حقوق بین الملل :

موضوعات جدید و غیرتکراری و مبتلا به در شاخه های مختلف این گرایش شامل : مباحث حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، نهادهای بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی و حقوق جنگ و جنایات علیه بشریت و مبانی جرم انگاری جرایم بین المللی و نهادهای قضایی و بسته قضایی بین المللی با استفاده از زبان فرانسه و انگلیسی انجام می گیرد.

3- حقوق خصوصی :

موضوعات مدرن و نوپای این گرایش شامل مباحث مربوط به سازمان های تجارت بین المللی، قانون گذاری های بین المللی در ارتباط با حقوق بدنی و تجارت، نهادهای داوری بین المللی و مباحث پیچیده و پس از ابهام قوانین داخلی در تطبیق با سایر سیستم های حقوقی دنیا اعم انگلوساکسون و روی ژرفی و ... است.

4- حقوق عمومی :

موضوعات و زیرشاخه هایی که در این شاخه مطرح می گردند اعم از موارد ذیل هستند: مباحث حقوق اداری، حقوق اساسی داخلی و تطبیقی، اسناد حقوق سبزی و دادگاه های جهانی حقوق بشری، دیوان عدالت اداری و زیر شاخه های آن در ایران و تطبیق با فرانسه و انگلستان، حقوق گمرکی و حقوق مالی و مالیاتی و نهادهای بیمه و تأمین اجتماعی و ... .

5- حقوق بشر :

مباحث این گرایش نسبت به سایر گرایش ها می تواند بیشتر جنبۀ بین المللی داشته باشد از جمله : جرایم علیه حقوق بشر، دادگاه های حقوق بشری و نهادهای بسته قضایی، نسل های مختلف حقوق بشری و تحولات تاریخی آن، بنیادهای فلسفی حقوق بشر، تضمینات حقوق بشری دادرسی ها و ... .

6- حقوق محیط زیست :

این گرایش جدید حقوق طبیعتاً ایده های بکر بیشتری در آن قابل مطرح است و بیشتر ایده های آن مربوط به حقوق خارجی می گردد از جمله : دادگاه بین المللی محیط زیست و ساز و کارهای آن، دادگاه های داخلی محیط زیستی در کشورهای مختلف، سیاست قضایی و تضمینی و اجرایی در خصوص مسایل زیست محیطی و ... .

7- حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی:

این گرایش از شاخه های حقوق خصوصی انشعاب گرفته و مباحث و ایده های جدیدی اکثراً دارای جنبۀ بین المللی در آن قابل طرح هستند : اقسام قراردادهای بین المللی و تجارت الکترونیک و مسایل ورود و صدور کالا میان کشورها و موانع و مقتضات الحاق ایران به آن کنوانسیون ها و ... .

  + متغیرها در پایان نامه های کارشناسی ارشد

متغیر یک مفهوم است که بیش ازدویاچندارزش یا عدد به ان اختصاص داده می شود. ویژگیهایی را که پژوهشگرمشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیرنامیده می شود. به عبارت دیگر،متغیربه ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان دویا چند ارزش یا عدد برای ان جایگزین کرد.

عدد یا ارزشی که به یک متغیرنسبت داده می شود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است.

گاهی اوقات ، ویژگیهایی که دریک پژوهش اندازه گیری می شود ممکن است درپژوهش دیگرثابت نگهداشته شود. متغیردرمقابل ثابت قراردارد.

ثابت به ویژگیهایی اطلاق می شود که دارای ارزش مساوی ویکسان است ومیزان ان درهمه ی افراد،اشیا یا حوادث به یک اندازه است.

 انواع متغیر

متغیربراساس نقشی که درتحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:

الف- متغیرمستقل        ب- متغیروابسته

الف-متغیرمستقل

به متغیری گفته می شود که ازطریق ان متغیروابسته تبیین یا پیش بینی می شود.  به این متغیر،متغیرمحرک یا درون داد گفته می شود ومتغیری است که توسط پژوهشگراندازه گیری ،دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیریا رابطه ی ان با متغیردیگراندازه گیری شود.

متغیرمستقل،متغیرپیش فرض است به این معنی که این متغیرمقدمه ومتغیروابسته نتیجه ی ان است.

درتحقیق ازمایشی،متغیرمستقل متغیری است که توسط ازمایش کننده دستکاری شود تا تاثیرتغییرات ان برمتغیردیگرکه وابسته فرض شده است،مشاهده واندازه گیری شود.

دریک تحقیق غیرازمایشی متغیرمستقل توسط محقق دستکاری نمی شود، ولی متغیری است که ازپیش وجود دارد وفرض شده است که برمتغیر وابسته تاثیردارد.

ب-متغیروابسته

متغیروابسته،متغیرپاسخ،برون داد یا ملاک است وعبارت است ازوجه یا جنبه ای ازرفتاریک ارگانیزم که تحریک شده است.

متغیروابسته،متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیرمستقل بران معلوم ومشخص شود. درتحقیق ازمایشی متغیروابسته به متغیری اطلاق میشود که دراثراجرا،حذف یا تغییرمتغیرمستقل،اشکار، پنهان یا تغییرمی کند.

متغیروابسته برعکس متغیرمستقل دراختیارمحقق نیست واونمی تواند دران تصرف یا دستکاری به عمل اورد.

رابطه ی بین متغیرهای مستقل ووابسته

درغالب پژوهشهای ازمایشی تنها یک متغیرمستقل ویک متغیروابسته مورد ازمایش قرارنمی گیرد.به علاوه،متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل وکنترل کننده باشند.

دربرخی از پژوهشهای ازمایشی،متغیرمستقل،گسسته است وبه صورت یکی ازحالات:حضوریا عدم حضورمتغیرازمایشی معینی،درروشی که موردمطالعه یا مقایسه است،نشان داده می شود.

درازمایش دیگر،متغیرمستقل ممکن است پیوسته باشدومشاهده های ازمایش کننده به صورت عددی بیان می شود.

متغیرکمی وکیفی

متغیریک مفهوم است که می تواند مشاهده یا اندازه گیری شود. این اندازه گیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود.

متغیرکمی به متغیری اطلاق می شود که ازنظر کمی تغییرمی کند و تفاوت های ناشی ازاین تغییرات با استفاده ازعدد ثبت می شود وانها را می توان با هم جمع کرد. متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای انها واحد اندازه گیری ومبدا اندازه گیری معین کند.

متغیرکیفی به متغیری اطلاق می شود که تفاوت های ناشی از تغییرات انها کیفی است وبرای ثبت انها ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود. به عبارت دیگر،متغیرکیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازه گیری ان را ندارد وویژگیهای ان را نمی توان به وسیله ی ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهده ها یا اندازه گیریهایی که از این متغیربه عمل می اید ازحروف الفبا یا کد استفاده می شود. این گونه متغیرها را نمی توان جمع وتفریق کرد وبرای انها مبدا اندازه گیری نیز وجود ندارد.

متغیرهای دوارزشی وچندارزشی

متغیرها براساس تعداد ارزش ها یا عددی که به انها اختصاص داده می شود،به دو دسته تقسیم می شوند: الف-دوارزشی.  ب-چندارزشی

متغیردوارزشی به متغیری گفته می شود که به ان فقط دوارزش یا دو عدد داده می شود.مثل: جنسیت

متغیرچندارزشی متغیری است که بیش ازدوعدد یا دوارزش به ان اختصاص دا

/ 2 نظر / 242 بازدید
آصفکوه زری

واقعا مطالب مفیدی بودند.