دیه جنایت بر میت

  تبصره ماده 494ق.م.ا مقرر داشته دیه جنایت بر مرده،مال متوفی تلقی شده و در عین حال به میراث نمی رسد.فلسفه این حکم عجیب و خلاف اصول چیست؟مگر متوفی می تواند طرف حق واقع شود؟  ظا هرا حکم این ماده مستند به روایات شرعی می باشد (وسائل الشیعه )توجیهی که برای به ارث نرسیدن دیه جنایت بر میت بیان گردیده اینست که مرده منفعتش از بین رفته پس اگر جنایتی برجسم آن صورت گیرد دیه برای همان جسم است پس د ر راه خیر برای مرده هزینه می شود
در برخی روایات هم آمده که دیه میت برای خدا و امام هست که منظور آنها این است که در راه خدا ونفع جامعه هزینه می شود اما با توجه به سایر روایات ها که جهات هزینه کردن دیه را مشخص کرده اند این احتمال تضعیف می شود

/ 0 نظر / 218 بازدید