سایتهای حقوق بین الملل

مرکز مطالعات حقوق بین الملل                      

حقوق بین الملل هوا فضا ارتباطات                          

موسسه حقوق بین الملل پارس              

اسناد معاهده ملل متحد                                   

اسناد سازمان ملل                                                      

انستیتو حقوق بین الملل                                                   

 گزیده معاهدات بین المللی(فرانسه  ) 

   کمیسیون حقوق بین الملل                                     

  اتحادیه آفریقا                                                 

  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سازمان ملل                

  صندوق بین المللی پول                          

     اتحادیه اروپا                   

      کمیسیون اروپا                                                                   

  بانک توسعه آسیا                                                              

مرکز تجارت بین الملل                                                   

کمیسیون اقتصادی اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه

سازمان کشاورزی و غذا  (فائو )                                              

سازمان بین المللی کار                   

انجمن بین المللی آمارهای رسمی                

یونسکو                                                       

 صندوق جمعیت ملل متحد                                                

   صندوق توسعه صنعتی ملل متحد                                 

     بخش آمار سازمان ملل متحد                

    سازمان ملل متحد                                                                 

    دیوان بین المللی دادگستری                                          

  دیوان کیفری بین المللی                                               

شورای حقوق بشر                    

تعارض قوانین                                                                  

ایران و فناوری هسته ای                                   

دفترسازمان ملل متحد در تهران                         

/ 0 نظر / 24 بازدید