آیین نگارش حقوقی

با همین نگرش ، در این مقال ، سعیدرساده گویی و ایجاد شرایط نگارش متون حقوقیگردیده است . بدیهی است آموزش دقیق جملات مورداستفاده در نگارش های حقوقی ، مستلزم تهیه مطلب بهصورت موضوعی و موردی بوده و دراین بحث نمی گنجد،لیکن در این مقاله سعی در رفع ابهام بصورت کلیگردیده و امیدواریم در آینده بتوانیم با مطالبارزنده به امر فوق یاری رسانیم

تمرین و ممارست در بکارگیری نکاتذیل ، یقیناً موجب تنظیم متن قابل قبولی از دیدمتخصصین امر خواهد گردید .

 

1ـ پیش از شروع به نوشتن ، توجه بهشکل و ظاهر و رعایت نکاتی که موجب ایجاد جذابیتنهایی گردد ، از اهمیت خاصی برخوردار بوده ونویسنده می بایست به انتخاب نوع کاغذ از حیث سفیدیو شفافیت آن و نوع سربرگ که حاوی طراحی زیبا باشدو همینطور رنگ قلم توجه کامل داشته باشد ، چرا کهرعایت ظاهر مکاتبات نشانگر سلیقه و خوش ذوقینویسنده و چه بسا هوش و ذکاوت وی نیز می باشد .

2 ـ توجه به نگارش شکل صحیحکلمات

بعضاً دیده شده است که افراد علیرغمناآگاهی از شکل صحیح کلمات از آن ها استفاده کردهو آنچه را که شنیده اند به قلم می کشند ، درصورتیکه معنادارترین کلمات در صورتیکه غلط تلفظشده یا به اشتباه نگاشته شوند موجب کسر ارزش واعتبار کلمه و نویسندۀ آن می گردد ، بنابراین میبایست در صورت نا آشنایی با لفظ کلمات ، از بکاربردن آن خودداری گردد .

3 ـ رعایت علائم و نشانه های ادبیدر ابتدا ، انتها و به فراخورجایگاه و نوع جملهنیز ، بسیا ر مهم و ضروری بوده ، چراکه بعضاً عدماستفاده از بعضی علائم و نگاره های ادبی موجبتغییر معنی ومفهوم جمله می گردد .

4 ـ انتخاب الفاظ اداری ورسمی

دقت در انتخاب عبارات و کلمات نیزبسیار مهم و اساسی است ، چراکه بعضی الفاظ که بهطور روزمره در محاورات مورد استفاده واقع می گردددر مکاتبات اداری و به ویژه قضایی محلی از اعرابنداشته و شبهه کم ارزش انگاشتن مخاطبرا ایجاد مینماید و هرچند در برگیرنده منظور اصلی نگارندهباشد ، موجب ایجاد بی اعتباری در متن نگاشته شدهمی گردد .

5 ـ استفاده از کلمات احترام آمیزدر آغاز و پایان هر متنی نشانگر شخصیت نگارندۀ متنبوده و اساساً موجب توجه بیشتر خواننده به متننوشته شده می شود .

6 ـ مکاتبات اداری می بایست با تیترو عنوان دقیق مخاطب تهیه شود و متضمن سمت و جایگاهوی باشد و این موضوع نیز بیانگر آگاهی و اطلاعنگارنده از جایگاه مخاطب و موضوع مورد نگارش است .

7 ـ رعایت اختصار در مکاتبات اداریو قضایی (رسمی ) نیز دارای اهمیت ویژه ای است ونگارنده می بایست با استفاده از جملات کوتاهومختصر منظور و هدف و خواسته خویش را بیان نموده واز اضافه گویی پرهیز نماید چراکه نتیجۀ تهیه نوشتههای طولانی ، ایجاد بی حوصلگی در خواننده و عدمتوجه به اصل موضوع بوده و نهایتاً هدف نویسنده ازتهیه نامه یا نوشته تأمین نمی گردد .

8 ـ تسلط نگارنده بر موضوع ، موجبنگارش متنی کامل و جامع می گردد ، بنابراین تازمانیکه آگاهی و اطلاع کامل از ماوقع نداریم نمیبایست دست به قلم برده و اقدام به کتابت نمائیم .

9 ـ در صورت تهیه لوایح قضایی ،اشارۀ دقیق به مستندات با ذکر شماره و تاریخ وصفحۀ قرارگیری مستند ، موجب سهولت در دستیابی بهآن بوده و لایحه تنظیمی را دارای ارزش و اعتبارخاصی می نماید .

10ـ در مکاتبات حقوقی حتی الامکانمی بایست از الفاظ حقوقی استفاده نمود تا تفاوتتهیه لوایح و دادخواست ها توسط حقوقدانان و افرادفاقد تحصیلات حقوقی مشخص گردد ، چراکه خوانندۀمتخصص به محض احراز نگارش متن توسط حقوقدان ، نگرشویژه ای نسبت به کلیه الفاظ به کار رفته خواهدداشت .

11 ـ متون تهیه شده می بایستعندالاقتضا به بخشهای و فصول و باب ها و .... تقسیم گردد تا امکان تفکیک مطلب برای خوانندهفراهم آید .

12 ـ یکی از ضروریات ایجاد تواناییدر نگارش صحیح حقوقی ، ممارست و تمرین و بهره گیریاز متون تهیه شده توسط صاحب نظران و اهل فن میباشد ، بنابراین فرض اینکه مطالعه مکاتبات دیگران، کپی برداری تلقی می گردد اشتباه است ، چه بساشعرای به نام علیرغم دارا بودن استعداد ذاتی ،دلیل و عامل سرودن شعر را مطالعه وافرشعر شعرایدیگر عنوان نموده اند .

13 – استناد به شماره مواد قانونیدر لوایح تقدیمی و دادخواست های تنظیمی حسب مورد ،جایگاه و مقتضیات خاصی را می طلبد ، با توجه بهاینکه عرفاً اثبات حکمی به عهده قضات بوده و اثباتموضوعی به عهده اصحاب دعوی است ، لذا بهتراست دردادخواست های تنظیمی صرفاً به اصل موضوع و یا فحویقوانین اشاره گردد و استناد دقیق به مواد قانونیبا ذکر شماره آن ها بعضاً موجب ایجاد اختلال دردادرسی می گردد ، و لیکن در لوایح تقدیمی بهدادگاه می بایست سعی در استناد و اشاره دقیق بهقوانین مربوط گردیده و بدین وسیله موجب سهولت در

/ 0 نظر / 32 بازدید