قیام مسلحانه بعنوان محاربه و افساد فی الارض

رکن قانونی:

ماده 186 ق م ا-هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابرحکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره-جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.

رکن مادی:

1-     مرتکب جرم:بوسیله گروه یا جمعیتی متشکل ,دونفر یا بیشتر

2-     تشکل گروه یا جمعیت:متمرکز و سازمان یافته عمل کنند.ائتلاف در حکم یک واحد است.

3-     موضوع جرم:الف-هر نوع شورش توام با اعمال زور و خشونت غیر از جنگ.ب-به نتیجه برسد یا نرسد.ج-شرط آن جهت مقابله و ضدیت با حکومت اسلامی است.د-بصورت مسلحانه – ه-قیام کنندگان مسلح به سلاح گرم  باشند ,هر چندمرتکب در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد.

رکن معنوی:

1-احراز عمد عام مرتکبین مبنی بر قصد خیانت به کشور کافی است.

2-حصول نتیجه بعنوان عمد خاص شرط نیست.

3-اعضا و هواداران با علم و اطلاع کامل از موضوع ,مرام و هدف گروه یا جمعیت ,عضو یا هوادار آن شده باشند.

 

نویسنده :سید محسن صاحبدادی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید