اثر رهن گذاشتن ملکی که سابقا به بیع عادی به غیر منتقل شده؟

فردی 3 دانگ ملکی را با سند عادی به شخصی واگذار نموده،و پس از مدتی 6 دانگ همین ملک را در رهن بانک قرار داده است.آیا اقدام فروشنده در رهن گذاشتن این مال، واجد وصف کیفری است؟ اگر چنین است با کدام عمل مجرمانه مطابقت دارد؟

 در اینخصوص تا سال 1351 ماده 117 قانون ثبت حکومت داشت.اما در تاریخ 10/8/1351 هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی حکم شماره 43 ،با توجه با اجباری شدن ثبت اسناد،معامله به ملکی که سند رسمی دارد به موجب سند عادی را خارج از مجازات مقرر در ماده 117 دانستند.
بنابراین به نظر می رسد این مورد کلاهبرداری تلقی و مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ... باشد.

/ 0 نظر / 111 بازدید