جزئیات قانون جدید اخذ جرایم رانندگی به زبان ساده

 سرانجامقانونجدید رسیدگی به تخلفاترانندگی پس از کش و قوس‌های فراوان ابلاغ شد وبدین ترتیب قوانین رانندگی پس از 40 سال در کشوربه روز شد.

براساسقانونجدیدابلاغ شده به افسران کادر و پیمانی موردوثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که برایتشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرورتعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه دادهمی‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده وقبض جریمه صادر کنند.

 

بستنکمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو و کلاهایمنی برای راکب و ترک‌نشین اجباری شد

جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج وفرد هر ساعت یکبار اعمال می‌شود

براساس یکی دیگر ازمواد قانون جدیدبستن کمربندایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواعخودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنیناستفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان وترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. از سویدیگر کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برایسرنشینان خود کمربند ایمنی نصب نکرده‌اند موظفندظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصبکمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدامکنند.

ازسوی دیگر تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوریدر ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنماییو رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطهمنطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورایعالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیکاستانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل وترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است و نیرویانتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلفبه او اخطار می‌کند که از محدوده طرح ترافیک خارجشود و در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یکبرابر جریمه خواهد شد.

عابران پیاده هم در تصادفات مقصرمی‌شوند

جریمه عدم توقف خودرو در پشت خط عابر پیاده 200 هزار ریال

همچنین در راههایی که برای عبور عابرانپیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص دادهشده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طولسواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگیمنصوبه در محل از نقاط خط‌ کشی‌شده، گذرگاههایغیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند. هرگاهعابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف باوسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقرراترا رعایت کرده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه وجلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنینباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت رانندهمانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمهنخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یاحکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمهنامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهدبود.

رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابرپیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که بهوسیله خط‌ کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقفکامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ 200هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود.

رانندگان متخلف نمره منفیمی‌گیرند

براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگیرانندگان متخلف مأموران همزمان با صدور قبض جریمهبه صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفاتمندرج در جدول تعیین شده را با ذکر شماره و نوعگواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگیمربوطه ارسال می‌کنند که بدین ترتیب چنانچه متخلفدارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سهماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 400 هزارریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. پس از ضبط بار اول گواهینامه این فرد، چنانچه دراثر ارتکاب تخلفات جدید 25 نمره منفی به متخلفتعلق گیرد، گواهینامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس ازانقضاء مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ریال به نفعخزانه عمومی مسترد می‌گردد. از سوی دیگر در صورتتکرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره منفی به متخلفتعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد ازیکسال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دورهآموزشی و پرداخت یک میلیون ریال به نفع خزانهعمومی گواهینامه جدید اخذ کند.

براساس این ماده کسانی که در مدت ضبط گواهینامهمبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برایرانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

بدینترتیب بیشترین امتیاز منفی در جدول تدوین شدهتخلفان رانندگی به ترتیب متعلق به تجاوز از سرعتمجاز و رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهایروانگردان و افیونی با 10 نمره و حرکات نمایشی وعدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای موادخطرناک با 8 نمره خواهد بود.

/ 0 نظر / 27 بازدید