سایتهای حقوق بین الملل خصوصی

موسسه بین المللی برای کنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی

 دیتابیس حقوق بین الملل خصوصی وزارت خارجه ایالات متحد آمریکا

 دفتر مشاوره حقوقی راجع به حقوق بن الملل خصوصی وزارت خارجه ایالات متحد آمریکا (L/PIL)

کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل (UNCITRAL)

کنفرانس ملی راجع به پیشنویس های یکواخت سازی حقوق ایالات

راهنمای جستجوی تحقیقاتی حقوق بین الملل خصوصی انجمن آمریکائی حقوق بین الملل

راهنای جستجوی تحقیقاتی حقوق بین الملل خصوصی ایالات متحد

راهنمای حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه شیکاگو

تعارض قوانین 

 سرویس مهاجرت و تابعیت ایالات متحد.

لینکهای مستقم حقوق بین الملل خصوصی در اروپا  (Europriv)

تعارض قوانین آلمان  (EGBGB)

انجمن حقوق خصوصی اروپایی  

موسسه مکس پلنک برای حقوق بین الملل خصوصی و حقوق خارجی  (Germany)

موسسه حقوق بین الملل خصوصی بارسلون

حقوق بین الملل خصوصی اروپا دانشگاه سوث همپتون

مجله حقوق بین الملل خصوصی

انجمن آمریکائی حقوق تطبیقی (ASCL)

 

/ 0 نظر / 22 بازدید