دانشنامه تخصصی حقوقی سیاسی بین المللی صاحب داد

کاملترین و بروز ترین مجموعه سایتها و ژورنالهای تحقیقات تخصصی و راهنمای محققان اساتید و وکلادر کشور

حقوق بین الملل مالکیت فکری

مجموعه کنوانسیون های سازمان جهانی مالکیت معنوی مجموعه اسناد یونسکو سازمان جهانی مالکیت معنوی اتحادیه بین المللی حمایت از مالکیت صنعتی اتحادیه بین المللی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

مسوولیت رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منجر به قتل، تساوی است

 به گزارش ایسنا، متن کامل رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است: « برحسب مستفاد از ماده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

دوره تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به زبان انگلیسی

دانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتی برگزارکنندگان * مرکزجنبشعدمتعهدبرایحقوقبشروتنوعفرهنگی * کرسیحقوقبشر،صلحودموکراسییونسکودردانشگاهشهیدبهشتی، باهمکاری * دانشگاهآزاداسلامی * کمیسیونحقوقبشراسلامی * مرکزآموزشحقوقبشردردانشگاهکورتیناسترالیا اسامیبرخیازسخنرانانبهترتیبحروفالفبا مصطفیاعلایی متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه علیبحرینی متخصصموضوعتنوعفرهنگیوحقوقبشروزارتامورخارجه لیندابریسکمن استادورئیسمرکزآموزشحقوقبشردانشگاهکورتین - استرالیا میشلبرونلی استاددانشگاهوعضوکرسییونسکودردگیلاشتودیودیبرگامو– ایتالیا جانتبلیک عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقو
/ 2 نظر / 37 بازدید
آذر 91
3 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
25 پست
بهمن 89
22 پست
دی 89
11 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
44 پست